займы с плохой кредитной историей

📙📙 عوامل متعددی را میتوان در موفقیت یا عدم موفقیت یک شرکت دانشبنیان دخیل دانست اما از مهمترین آنها میتوان به موارد ذیل اشاره
کرد:
نشان دهنده GDP از R&D و حمایت دولتها و سهم R&D 1. داشتن یک واحد تحقیق و توسعه با تمام مشخصات آن. درجه اهمیت به
درجه توسعهیافتگی کشورها است. واحدی که با کشف دانش جدید درباره محصولات، فرآیندها و خدمات و به کارگیری دانش برای ایجاد
محصولات، فرآیندها و خدمات جدید و توسعهیافته است که نیازهای بازار را پوششدهی مینماید.
۲٫ یکی دیگر از عوامل موفقیت، فرآیند تجاریسازی است. این فرآیند تقریبا در تمام شرکتها در حال انجام است اما شرکتی موفقتر است
که این فرآیند را سریعتر، کمهزینهتر و کاملتر طی کنند.
۳٫ یکی دیگر از عوامل موفقیت شرکتهای دانشبنیان را میتوان منابع انسانی عنوان کرد. خلاقیت و نوآوری که اصلیترین منبع فعالیت
شرکتهای دانشبنیان است تنها توسط انسانها پدید میآید. این مطلب توجه بیش از پیش و اتخاذ هوشمندانه استراتژیهای موثر در
خصوص منابع انسانی را در دنیای کسب و کار امروز و شرکتهای دانشبنیان پراهمیت جلوه میدهد.
۴٫ از دیگر عوامل موفقیت میتوان توجه ویژه شرکت به حقوق مالکیت فکری را نام برد. از آنجا که داراییهای نامشهود شرکتهای دانش
بنیان سهم زیادی در داراییهای شرکت دارند و اکثر(نه همه) داراییهای نامشهود را دانش افراد تشکیل میدهد، شرکت میبایست استراتژی
مشخصی در خصوص حقوق مالکیت فکری حداقل در داخل مجموعه خود داشته باشد.
۵٫ آخرین عامل موفقیت که در بین تمام شرکتها با ارزش، ولی در نزد شرکتهای دانشبنیان با ارزشتر است، زنجیره ارزش شرکت
است. جانمایی هوشمندانه شرکتهای دانشبنیان در شبکه وسیع ذینفعان و مشتریان اطرافشان میتواند باعث موفقیت و قصور در این امر
را عامل عدم موفقیت آنها دانست.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

займ на карту онлайн срочный займ на карту займ на карту срочно без отказа