طراحی یک مدل برای سازمان های مبتنی بر اطلاعات

طراحی یک مدل برای سازمان اطلاعاتی یک کار پیچیده و چالش برانگیز است که مستلزم بررسی دقیق عوامل مختلف از جمله اهداف، محدوده، ساختار، عملکردها، منابع و فرهنگ سازمان است. در این مقاله، برخی از جنبه‌ها و اصول کلیدی که باید فرآیند طراحی را هدایت کنند، و همچنین برخی از دام‌های رایج و بهترین شیوه‌هایی که می‌توانند به دستیابی به یک نتیجه موفق کمک کنند، مورد بحث قرار خواهیم داد.