خدمات مبتنی بر تحلیل

  • سازماندهی و تشکیل تیم‌های تحلیل و مدلسازی فرایندها
  • شناخت وضعیت موجود و اندازه‌گیری اولیه بلوغ فرایندی
  • شناخت و مدل‌سازی فرایندهای کسب و کار

خدمات مبتنی بر فرآیندها

  • تدوین شناسنامه و نقشه فرایندها
  • تدوین مکانیزم پایش، اندازه‌گیری و بهبود فرایندها
  • ساخت و اجرای فرایندها منطبق با فرایندهای مدلسازی شده
  • تحلیل سطح بلوغ نهایی

خدمات مبتنی بر پیاده سازی و نظارت

  • طراحی و پیاده سازی داشبوردهای مدیریتی
  • طراحی و پیاده سازی ETL در سازمان
  • طراحی و پیاده سازی سامانه هوشمند مدیریت داده ها

و در پایان :

فهرست