درباره کتاب

مبنـای این کتاب، این اصل بنیـادی است که نقـش عمده فنــاوری اطلاعات، ایجاد سازمانی با مزیت اسـتراتژیک از طریـق ارائـه حـل مـسأله، افـزایش بهـرهوری و کیفیـت، افـزایش سـرعت، ارتقاء خدمات مشتری، افزایش ارتباط و همکـاری و توانـایی ساختاردهی مجدد فرایندهای کسب و کاری است.این کتاب با به کارگیری رویکردی عملی و مدیریتی،نشان میدهد کـه فنـاوری اطلاعـات نـه تنهـا توسـط بخـش سیستمهای اطلاعات در سازمانها، بلکه بـه وسـیله کـاربران نهــایی و فروشــندگان نیــز ارائــه مــیشــود. مــدیریت منــابع اطلاعات، فناوریهای جدید و شبکههای ارتباطی، در حـال تبدیل به یکی از عوامـل کلیـدی موفقیـت، و یـا حتـی تنهـا عامل، در فعالیت بسیاری از سازمانها، چه خـصوصی و چـه دولتی بـوده و بـرای بقـای سـازمانهـا در اقتـصاد دیجیتـالی ضروری هستند.
نویسندگان کتاب در عـین تـشخیص اهمیـت فنـاوری، توسعه سیستم و سیستم پردازش تراکنشهای کـارکردی، بـر نوآوری در استفاده از فناوری اطلاعات در کل سازمان تأکید مینماینـد. اسـتفاده روز افـزون از وب، اینترنـت، شـبکه هـای
داخلــی، شــبکه هــای خــارجی، کــسب و کــار الکترونیکــی،تجــارت الکترونیکــی و پــردازش ســیار، تقریبــاً در تمــام سازمانها، روش کسب و کار را تغییر میدهد و ایـن واقعیـت در کتـاب پـیشرو مـنعکس شـده اسـت.

افرایم توربان، دانشگاه هاوایی در منوآ
دوروتی لیدنر، دانشگاه بیلور
افرایم مکلین، دانشگاه ایالتی جورجیا
جیمز وترب،دانشگاه صنعتی تگزاس
با مشارکت:
کریستی چیونگ، دانشگاه سیتی هنگکنگ
دانیل تیسه، دانشگاه سیتی هنگکنگ
مگی لیو، شرکت تیسه کامپیوترز، هنگکنگ
در این کتاب فناوری اطلاعات در مدیریت خواهید خواند:

استفاده از فناوری اطلاعات برای مزیت راهبردی
قتصاد فناوری اطلاعات
تحصیل برنامهها و زیرساخت فناوری اطلاعات
مدیریت منابع اطلاعات و امنیت
تأثیرات فناوری اطلاعات بر افراد، سازمانها و جامعه

دانلود کتاب

طراحان گرافیک برای صفحه‌آرایی،از متن‌های آزمایشی و بی‌معنی استفاده می‌کنند

First Contact with Deep Learning
آموزش SQL Server 2016
فهرست