درباره کتاب

هوش مصنوعی چیست؟

ساخت ماشین هایی که کارهایی را انجام می دهند که آن کارها معمو لاً با استفاده از هوش انسان انجام می شوند؛ مثل، ترجمه یک زبان به زبان دیگر. به عنوان تعریفی دیگر، دانش و مهندسی ساخت ماشین های هوشمند و مخصوصاً برنامه های کامپیوتری هوشمند می باشد. هوش مصنوعی ، وابسته به کامپیوترهای مورد استفاده برای فهم هوش انسانی می باشد، ولی لازم نیست که خودش را به روش هایی که به صورت زیستی  قابل مشاهده اند محدود نماید.

شاخه های هوش مصنوعی

در زیر یک لیست از شاخه های هوش مصنوعی آمده است، اما به یقین برخی از شاخه ها وجود ندارند، زیرا هنوز کسی آن ها را نشناخته است. برخی از این ها ممکن است به صورت موضوعات یا افکاری بیش از شاخه های کامل ملاحظه شوند.

 • هوش مصنوعی منطقی
 • جستجو
 • الگو شناسی یا شناخت الگو
 • نمایش
 • استنتاج
 • دانش عقل سلیم و استدلال
 • یادگیری از تجربه
 • برنامه ریزی
 • شناخت شناسی
 • هستی شناسی
 • ابتکارها یا اکتشافات
 • برنامه نویسی ژنتیک

کاربردهای هوش مصنوعی

 • تئوری بازی ها
 • سخن شناسی
 • فهم زبان طبیعی
 • تصویر مجازی در کامپیوتر
 • سیستم های خبره
 • طبقه بندی اکتشافی

سرفصل های کتاب هوش مصنوعی

 • فصل اول: هوش مصنوعی
 • فصل دوم: عامل های هوشمند
 • فصل سوم: حل مساله و جستجو
 • فصل چهارم: جستجوی آگاهانه (مکاشفه ای)
 • فصل پنجم: الگوریتم های جستجوی محلی
 • فصل ششم: مسایل ارضای محدودیت
 • فصل هفتم: مسایل ارضای محدودیت و برنامه نویسی ارضای محدودیت
 • فصل هشتم: تئوری بازی ها
 • فصل نهم: عامل های منطقی
 • فصل دهم: منطق مرتبه اول به بیان ساده
 • فصل یازدهم: منطق مرتبه اول
 • فصل دوازدهم: استنتاج در منطق مرتبه اول
 • فصل سیزدهم: نامعلومی (عدم قطعیت)
 • فصل چهاردم: شبکه های بیزی
 • فصل پانزدهم:استنتاج در شبکه های بیزی
 • فصل شانزدهم: شناخت سخن یا سخن شناسی
 • فصل هفدهم: تصمیم گیری های عاقلانه
 • فصل هیجدهم: شبکه های عصبی
 • فصل نوزدهم: الگوریتم های ژنتیکی
 • فصل بیستم: سیستم های خبره
 • فصل بیست و یکم: پردازش های تصمیم گیری مارکوف
 • فصل بیست و دوم: سیستم های طبقه بندی کننده
 • فصل بیست و سوم: درخت های تصمیم گیری
 • فصل بیست و چهارم: یادگیری Q
 • فصل بیست و پنجم: برنامه ریزی

دانلود کتاب

طراحان گرافیک برای صفحه‌آرایی،از متن‌های آزمایشی و بی‌معنی استفاده می‌کنند

یادگیری ماشین (Machine Learning) نوشته تام میشل
هوش مصنوعی راسل و نورویگ | کتاب هوش مصنوعی رهیافتی نوین
فهرست